ביטוח עסקים – תכולת הפוליסה

במסגרת ביטוח עסק, נכללת פוליסת ביטוח מבנה ותכולה, פוליסה זו כוללת כיסויים חריגים ,שלמעשה חריגי הפוליסה ,ובסיס הכיסוי הביטוחי אינם זהים בכל חברות הביטוח. בחלק מחברות הביטוח, הבסיס הוא ביטוח "מקיף", כיסוי זה מבטח אך ורק את הסיכונים המפורטים בפוליסה, כשקיימות גם חברות ביטוח עסקים אחרות שמציעות פוליסת ביטוח לעסק "כנגד כל הסיכונים" ,פוליסה זו למעשה מכסה כל נזק תאונתי, למעט מקרה שפורט בכיסוי חריגים. כאמור לפני שנפרט את הכיסויים החריגים יש לקחת בחשבון את הסיכונים לגביהם נדרשת פרמיה מיוחדת, ואשר יכללו בכיסוי רק בעקבות בקשה מיוחדת של המבוטח כגון נזקי טבע,רעידות אדמה,שריפות,פריצות וכדומה. אצל חלק מחברות הביטוח קיים כיסוי מוגבל לאחוזים אחדים מסכום ביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה,שחזור מסמכים אינו כולל אובדן מידע- כשאצל חלק מחברות הביטוח יש כיסוי מוגבל לאחוזים אחדים מסכום ביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה.

עתה,נרחיב אודות חריגים הנכללים בחלק מהפוליסות כגון :

חריגים עיקריים בביטוח חבות מעבידים : חריגי הכיסוי אודות חבות מעבידים אינם זהים בכל חברות הביטוח. כשהבסיס הביטוחי הוא בדרך- כלל חבות לפי פקודת הנזיקין כאשר חלק מהמבטחים כוללים כיסוי גם לחבות עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים.

נראה להלן את הסייגים המופיעים אצל מרבית המבטחים בחלק מהפוליסות:קבלני משנה, נזק תוצאתי, אי מילוי חובה חקוקה, איידס,העסקת נוער בניגוד לחוק, ולמעשה אירוע שאינו מוגדר כתאונת עבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי,שימוש בפרתיון ובפיתיונות מורעלים ,מיקרו טראומות –נזק שנגרם לעובד כתוצאה מחשיפה לסיכון מתמשך כמו זיהום אויר או רעש, בד"כ אין כיסוי לחבות בשל מקרה ,שתחילתו קודם לתקופת הביטוח אם לגבי אותו מקרה ביטוח תקף ,ובכל מקרה המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח את זכותו לשיפוי ממבטחים אחרים תמורת קבלת שיפוי מלא.

אחריות מקצועית וההרחבות אודותיה- ישנם הסבורים כי ביטוח אחריות מקצועית מיועד רק לבעלי מקצועות המכונים "חופשיים", כגון רופאים,עורכי דין וסוכני ביטוח,ולא כך היא, במפורש רבים הנותנים שירות הם בהגדרת "בעלי מקצוע", וטוב שאותו בעל מקצוע יעשה לעצמו ביטוח אחריות מקצועית.אך לעיתים נתקל סוכן הביטוח בקושי בהסגת ביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצוע המכונים "צווארון הכחול", ,ובפשרה הסוכן רוכש ללקוח ביטוח צד ג' עם ביטול החריג של אחריות מקצועית.מקצה שיפורים זה כשמו כן הוא שיפור,אך הוא בהחלט לא מספק,כי בפועל פוליסת ביטוח צד שלישי מכסה רק נזק בגין פגיעה בגוף או ברכוש בעוד,שהפוליסה לביטוח אחריות מכסה גם הפסד פיננסי. לעיתים מסתבר, שביטוח אחריות מקצועית שהינו טוב לרופא אינו מספיק למתקין מערכות מיזוג אויר,הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מחריגה מקרה של נזק בגין מוצרים שיוצרו וטופלו על ידי המבוטח.

הרחבות לביטוח אחריות מקצועית : בביטוח אחריות מקצועית כמו בכל הפוליסות האחרות בביטוח אלמנטארי,אין אחידות בתנאי הפוליסות של המבטחים. לא רק זאת אלא ,שניתן לפעמים למצוא ,תנאים שונים לאותו ביטוח עצמו המקובלים אצל אותו המבטח. דוגמא מובהקת לעניין זה היא קיומן של הפוליסות סטנדרטיות לביטוח חבילה לבית עסק לעומת פוליסות משופרות לביטוח עסקים גדולים מוסדות,ומפעלים.התנאים המובילים בשוק הביטוח הישראלי לביטוח בכל הקשור לפוליסות משופרות הם תנאי "ביט" של חברת כלל ,תנאים אלה מקובלים בנוסף בקרב חברות ביטוח גדולות אחרות. תנאי "ביט" אינם כוללים תנאים מיוחדים לביטוח אחריות מקצועית, כך שבכל מקרה מן הראוי לתת את הדעת למגבלות הכיסוי הביטוחי הסטנדרטי ,ואף במקרה הצורך ניתן לבקש הרחבות, באמצעות התאמה של נוסח הפוליסה לפי צרכי המבוטח ,להלן נקודות לתשומת לבכם: בעקבות הגדרת מקרה הביטוח,הפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב, אשר מקורו בטעות ,מחדל ,מצג שקרי ובלתי נכון או שמא הימנעות ממצג, השמטה ,שגיאה,הפרה של סמכות כלשהי,הפרת נאמנות,הפרה של סמכות ואף רשלנות או התרשלות של המבוטח או על ידי קודמיו בעסק,תוך כדי עבודתם בעיסוק המפורט ברשימה. בעקבות כך אם יש צורך בכך תכלול ההגדרה גם הפרה שלא במתכוון של כל זכויות השידור בגלי האתר או זכויות בשידור בכבלים או בלוויינים,או זכות לפרטיות ובכלל זה פגיעה בצנעת הפרט,הפרה שלא במתכוון של כל זכות לקניין אינטלקטואלי ובכלל זה : זכויות יוצרים,זכויות מוראליות פטנטים סימנים מסחריים.

במסגרת ההרחבות לביטוח אחריות מקצועית נכללים כיסויים נוספים כגון:

1.כיסוי רטרואקטיבי- כיסוי זה בא לידי ביטוי בגבולות אחריות,ובהיקף כיסוי ביטוחי, שאינם נופלים מתנאי הפוליסה האחרונה ,ובסכומי השתתפות עצמית ,שאינם עונים על הכיסויים הנכללים בפוליסה.
2.השתתפות עצמית- למקרה בו לא לתובע בסכום של ולא באחוזים מהנזק.
3. הגדרת תביעה- באמצעות קבלת מידע ממקור כלשהו לרבות קבלת מכתב או תובענה בדבר קרות מקרה הביטוח.
4.הגדרת חוק- הגדרה זו תוקפה עבור כל דין,זאת אם הפוליסה מכסה אחריות לפי פקודת הנזיקין בלבד.
5.הגדרת נזק- במסגרת הגדרה זו נכלל כל היזק כספי,בתנאי שהפוליסה כוללת בהגדרת נזק גוף ורכוש בלבד.

חריגים הנכללים בחלק מהפוליסות כגון:

השמדת רכוש בפקודת רשות ציבורית (רצוי להגביל לרכוש המבוטח בלבד) ,נזק לדוודים,חוסכים,כלי לחץ או מכלים אחרים לתכולת כל אחד מהם מכל סיבה שהיא לרבות עקב התפוצצות עצמית,הימעכות,התבקעות או התמוטטות,נזקי מים ונזקי התבקעות שונים שמקורם בהתבלות,קורוזיה ,חלודה,מרזבים בלתי תקינים ,נזקי מים ,שנגרמו למלאי ,וגם או לרכוש אחר שלא הונח בגובה מסוים מהרצפה, וגם או במרחק מסוים מקירות המבנה, גניבה,בעת קרות מקרה הביטוח או לאחריו,מפולת ותזוזת קרקע וסלעים,שקיעה,ירידה או גלישת קרקע ,נזקים כתוצאה מליקויים באינסטלציה סניטארית,כגון נזק למתקני זילוף,נזקי מים לרכוש ,שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמיים,ספיגת מי גשם בתקרות ,ואף התנגשות כלי רכב במבנה השייכים למבוטח או הנהוגים על ידו.

כיסויים חריגים הנכללים בכל פוליסות הביטוח ללא אפשרות הרחבה כגון:
סיכוני מלחמה,מרד,מלחמת אזרחים ,וכן סיכוני קרינה גרעינית, למעשה נזק שנגרם ע"י זיהום שלא בא ישירות בשל מקרה ביטוח ,נזק המכוסה בביטוח ימי,בנוסף חלק מהמבטחים קיים כיסוי חריג של נזקי מהומות, חלק מהמבטחים מוצאים מכלל הכיסוי נזקי ירידת ערך.

חריגים הניתנים לביטול או להרחבה :
סיכוני טרור, כשאצל מרבית המבטחים ניתן לקבל כיסוי בגבולות הקו ירוק כל זה תמורת תוספת פרמיה, נזק תוצאתי למעשה למעט אובדן שכ"ד,ואובדן רווחים בתנאי שבוטח.

סוגי רכוש שאינם נכללים בחלק מהפוליסות :
כגון חומרי נפץ ותחמושת, אבנים יקרות ומתכות יקרות (במקרים אלה רצוי לרכוש כיסוי המהווה חלק מהציוד) ,יצירות אומנות,פטנטים, כלי רכב מנועי,כלי שיט וכלי טיס,חיות בהמות ועוד..

סוג פוליסת ביטוח אחרת הקיימת בשוק הינה ביטוח "כנגד כל הסיכונים" ,פוליסה זו כוללת בחובה רשימת סייגים מיוחדים כגון : בלאי,תנאי אטמוספרה,פחת,קלקול הדרגתי,קורוזיה,קלקול או שבר מכני, נזק שלא ניתן לייחס לאירוע מסוים,או שמא חוסר שנתגלה בעת עריכת מצאי, מרמה,מעילה אי יושר מצד העובדים,שריטות של משטחים,פגיעה בציפוי חיצוני,אובדן או נזק לחומרים במהלך עיבודם נזק למלאי וזאת כתוצאה מהתנוונות טבעית,פגמים שהיו קיימים בו טרם אחסונו, מחלות,מזיקים,ריקבון,שינויי טמפרטורה,רצוי לקבוע כי כל חריג בתנאי ביטוח "כל הסיכונים" (למבנה ולתכולה), לא יחול לגבי מקרה אשר יכול להיות מבוטח לפי תנאי "מקיף", לדוגמא, סייג לגבי נזק לאימום ,ומבלט ומבלט שנגרם ע"י שבר לא יחול לגבי נזק ,שסיבתו הקרובה היא נזק בזדון.

לסיכום, פוליסת ביטוח העסק היא פוליסה המספקת לעסק רשת בטחון ומיועדת למגוון עצום של עסקים קטנים ובינוניים מכל המינים והסוגים, לעסקים הגדולים דואגים יועצי הביטוח לנוסח המותאם ספציפית לעסק.

ומכאן על סוכן הביטוח להתאים את הכיסויים (המכוסים בפוליסה) והחריגים ,שאינם מכוסים לכל עסק ועסק בהתאם לסוג פעילותו,והסיכונים בפניהם הוא עומד.