המדריך השלם לביטוח רכוש

ביטוח רכוש – מבוא ורקע כללי

ביטוח רכוש הוא תחום בענף הביטוח האלמנטארי (כללי) שמתייחס לנזקים וסיכונים לרכוש פרטי או עסקי. הביטוח עושה אבחנה בין נזק ישיר לנזק עקיף: נזק ישיר לרכוש, למשל שריפה שכילתה את תכולת הבית. נזק עקיף, ההפסד הכספי שנגרם כתוצאה משריפה בבית וההשלכות לכך למשל: בעקבות השריפה לא ניתן לגור בדירה עד לשיקומה ויש צורך בעלויות שכירות, שיקום המבנה וחידוש תכולת הבית.
מה הם הכיסויים תחת ביטוח רכוש
ביטוח רכוש יכול לבטח מבנים, ותכולה של מבנים: ריהוט, תכשיטים, כסף מזומן ומכונות, מלאי וציוד ועוד כאשר קיימת חלוקה בין שתי פוליסות עיקריות מבחינת תיאור הנזקים: כיסוי מפני נזקים ספציפיים המפורטים בפוליסה (פגעי טבע, נזקי מים, פריצה וכד') וכיסוי ביטוחי גורף לכל נזק ("כל הסיכונים"), למעט זה המצוין בפוליסה כי אינו מכוסה. שימו לב אם הכיסויים קיימים בפוליסות המוצעות לכם או שיש לרכוש אותם כהרחבות.
ערך הפיצוי
ביטוח רכוש נועד לשפות את המבוטח, דהיינו להשיב את המצב לפני גרימת הנזק, כלומר גובה הפיצוי מתייחס לערך המבנה או הרכוש ולא לשווי הנזק. הרציונאל שעומד מאחורי הקביעה היא, שאם, למשל, נגרם נזק חמור למבנה והמבוטח יפוצה רק לפי שווי הנזק, היה נוצר קושי למבוטח שכן עליו לבנות את המבנה מחדש, ואלו עלויות שחורגות מערך הנזק. לכן, מקובל לבטח מבנים, תכולת דירות וציוד לפי ערכו החדש של הרכוש (ערך כינון).
ביטוחים נפוצים בתחום הרכוש
ביטוח אש – נפוץ בעיקר במגזר העסקי והוא כולל קשת רחבה של כיסויים כגון: התפוצצות, ברק ורעם, התבקעות צינורות ועוד. הביטוח מכסה נזקים ישירים , כפוף לו ביטוח נזק עקיף – ביטוח אובדן רווחים.
ביטוח רכוש בהעברה – ביטוח רכוש הניזוק בעת העברתו עפ"י המצוין בפוליסה. הסיכונים מתייחסים הן לנזקים מוגדרים כגון אש, התפוצצות וכיו"ב, והן פגיעה הנובעת מההעברה עצמה.
ביטוח כספים – המושג כספים כולל: כסף מזומן, המחאות וכד'. הביטוח מכסה נזקים שעלולים להיגרם לכספי המבוטח בשטחו או בזמן העברה.
ביטוח ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה)– מתייחס לציוד כגון: מנופים, מלגזות, מכבשים וכד' ונועד לכסות נזקים של פגיעה פיזית עקב התהפכות, פגעי טבע וכד'.
ביטוח ציוד אלקטרוני – מבטח ציוד אלקטרוני מפני נזק פיזי או אובדן.